Plan dnia

Plan dnia


( dzieci z orzeczeniami posiadają własne szczegółowe plany dnia )


Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki ustalają dla każdej z grup szczegółowe rozkłady, które uwzględniają potrzeby dzieci i ich rodziców dotyczące poobiedniego odpoczynku, a także zajęcia dodatkowe (według deklaracji zawartych w ankietach wypełnianych przez rodziców na początku roku).


Ranek – od godz. 7.00

przyprowadzanie dzieci do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów),

swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,

swobodne rozmowy, zabawy i działania w zespołach,

praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniami – zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci, zabawy ruchowe poranne/ćwiczenia ruchowe

Czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 7.00-13.00


Przygotowanie do śniadania - 8.40

porządkowanie po zakończonych zabawach, mycie rąk


Śniadanie – 9.00

podczas wspólnego spożywania posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, uwzględnianie decyzji dziecka co do ilości spożywanego posiłku oraz upodobań


Zajęcia dydaktyczne – 9.30

zajęcia organizowane przez nauczycieli z całą grupą lub w zespołach, w przedszkolu lub poza nim – realizacja programu wychowania przedszkolnego uwzględniająca treści podstawy programowej

Po zajęciach, przed południem:

zabawy wg pomysłów dzieci wynikające z ich zainteresowań, potrzeb, zabawy ruchowe/ćwiczenia gimnastyczne, mycie rąk, II śniadanie

przygotowanie do wyjścia do ogródka, porządkowanie sali

w szatni uczenie samodzielnego przebierania się, dbania o porządek w szafce


Pobyt w ogrodzie:

swobodne zabawy wg pomysłów dzieci, zabawy ruchowe dowolne,

zabawy organizowane przez nauczyciela – plastyczne, badawcze, konstrukcyjne, obserwacje,

po skończonych działaniach porządkowanie placu zabaw, odkładanie zabawek do domku,

w szatni uczenie samodzielnego przebierania się, dbania o porządek w szafce


Przygotowanie do obiadu - 11.50

przygotowanie do posiłku, mycie rąk

 

Obiad – 12.00

podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia,

mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku


Odpoczynek – 12.30

W grupie pierwszej najmłodszej leżakowanie lub inna forma odpoczynku dostosowana do potrzeb dzieci,

w grupie drugiej– relaksacja poobiednia, wyciszenie; praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniami, realizacja indywidualnych programów terapeutycznych; praca z dzieckiem zdolnym

Po godz. 13.00 dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych odbywających się na podstawie zgłoszenia dziecka przez rodziców prowadzonych przez nauczycieli lub instruktorów.


Podwieczorek – 15.00

podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia,


Po południu: 15.00-17.00

zabawy swobodne, rysowanie, budowanie z klocków, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny

pobyt w ogrodzie w przypadku ładnej pogody zabawy dowolne

 

odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)